Markayı yansıtan kısa cümleden oluşan deyişlerin tescil edilmesine Slogan Tescili denir. Markanın tüketici zihninde kalıcı olabilmesi için marka kadar sloganı da önemlidir.

 

Ses Markası bir işletmenin mal veya hizmetlerini, ürünlerini çağrıştıran sesli işaretlerin tescil edilmesi ile oluşur ( kısa müzikler, melodiler gibi). Burada aranan kriter; belirli bir notası olan ses düzeneğinin olmasıdır. Ses markası Tescilinde esas olan marka yerine kullanılanmelodinin notalarının tescil edilmesidir.

 

ŞAHISLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

 • Marka Örneği (Dijital ortamda A4 ebadında, Jpek formatta)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Noter tasdiki gerekmeyen vekaletname
 • Başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont

 

TÜZEL KURULUŞLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

 • Marka Örneği (Dijital ortamda A4 ebadında, Jpek formatta)
 • Oda Kayıt Belgesi
 • Noter tasdiki gerekmeyen vekaletname
 • Başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont
 • Bir markanın tescil edilmesi için gerekli evraklar ve ücretlerin ödendiğini gösteren dekontlarla birlikte yapılan başvurunun TPE nezdinde dosyalanması işlemidir.

 

Logo; Bir işletmeye ait markanın harf, rakam veya bir şekil gibi görsel öğeler kullanmak suretiyle sembolleştirilmesidir. Logo markayı yansıtır. Logo tek başına da tescil edilebilir, marka ile birlikte tek bir başvuruda da tescil edilebilir.   

Bir işletmenin sahip olduğu maddi varlığından ziyade, markası en büyük sermayesidir. Şirketlerin güçleri, sahip oldukları maddi varlıklardan çok markalarının değerleri ile ölçülmektedir. Çünkü marka piyasada güç ve güven kazanırsa, markanın mali değeri de o oranda artar, hatta işletmenin değerini bile aşar.

Ayrıca büyük özveri ve emekler verilerek bir yerlere gelen markaların taklitlerinden korunması, ayırt edilebilmesi için tescil edilmesi gerekir.

Marka oluşturmanın büyük önem kazandığı günümüzde, markanın yasal yollarla korunması gerekliliği de kaçınılmaz olmaktadır. Türkiye'de markalar, Paris Anlaşmasına uygun olarak hazırlanmış olan ve 1995 yılında Türk Patent Enstitüsü ‘nün kurulması ile birlikte yürürlükte olan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (K.H.K) hükümlerine göre ( tescil edilir) korunur. Markalar tescil edildikleri ülke sınırları içerisinde koruma sağlamaktadırlar ve 10 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Ülkemizde Marka Tescili ile ilgili yetkili tek resmi kurum Türk Patent Enstitüsü’ (TPE) dür.

Ticaret ünvanının ticaret sicilinde tescil edilmesi ile marka koruması sağlanmaz. Ticaret ünvanı ve markalar bu bakımdan çoğu zaman karıştırılmaktadır. Ticari ünvanlar ticari yazışmalarda, fatura ve irsaliyelerde kullanılır. Marka ise bir işletmenin ürünlerini diğerlerinden ayırteden işarettir. Markanızın korunması ancak ve ancak Türk Patent Enstitüsü nezdinde Marka Tescil işleminin yapılması ile mümkündür.

 

Markanızı tescil ettirerek ürünlerinize ve hizmetlerinize kimlik kazandırmış olursunuz.

 
 • Marka hakkı; Markanın 556 sayılı markaların korunması hakkında kanun hükmünde kararname hükümlerine göre tescil edilmesi ile elde edilir. (Bu kanun Türkiye’de 5 Kasım 1995’te yürürlüğe girmiştir.)

556 sayılı Markaların Korunması hakkında kanun hükmünde kararname esaslarına göre herkes tescil ettirdiği markayı kullanmak zorundadır. Tescilli bir markanın, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya  marka kullanımına 5 yıl süre ile kesintisiz ara verilmesi halinde  marka iptal edilir. Böyle durumlarda iptal yetkisi yetkili mahkemelere aittir. Ancak kullanmama haklı nedenlere dayanıyorsa (olağanüstü haller, mal ve piyasa durumları gibi ekonomik sebepler)           

Yasanın böyle bir hüküm içermesi hem marka sicilinin boş yere işgal edilmesini önlemek hem de haksız yere marka tescil ettirerek başkalarının zarar görmemesini sağlamak içindir. Marka tescili yaptıran her hak sahibinin 5 yıl içinde markayı kullanması ciddi olmak (ciddi bir kullanıma dayanmak) zorundadır.

öncelikle marka ismi ve logosuyla ne kadar kısa ,öz okunuşu kolay olursa o kadar hafızada kalması da kolay olacaktır. Gerek menşe ülkedeki anlamı ve gerekse yabancı dillerdeki anlamına da dikkat edilmeli, müstehcen, olumsuz anlamlar içermemeli. Ürettiğiniz mal veya hizmetle ilişkili olan bir marka her zaman için daha başarılı olacaktır. 

 • Marka hakkı; Markanın 556 sayılı markaların korunması hakkında kanun hükmünde kararname hükümlerine göre tescil edilmesi ile elde edilir. (Bu kanun Türkiye’de 5 Kasım 1995’te yürürlüğe girmiştir.)
 • Marka sahibine belgede yazılı ürün ve hizmetleri üzerine, markayı koyma ve kullanma hakkını verir.
 • Marka sahibine bu markayı kullanan veya taklit edenlere karşı yasal işlem başlatma hakkı (ihtarname çekme, ürünlerine el koyma, toplatma, işyerinin kapatılması, hapis cezası ve maddi/manevi tazminat davası açma hakkı) verir.
 • Tescilli bir marka başkasına devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin ve teminat olarak gösterilebilir.

Markaların sağladığı hukuki haklar, marka tescil başvurusunun yayını tarihi itibariyle hüküm ifade etmektedir.

a) Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,

b) Markanın yalnız ihracat amacıyla mal yada ambalajlarında kullanılması,

c) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,

d) Markayı taşıyan malın ithalatı.

 • Türkiye sınırları içerisinde ikametgahı olan ,
 • Sınai veya ticari faaliyeti olan, tüzel veya gerçek kişiler,
 • Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler markalarını tescil ettirebilirler.

® işareti “Register” olarak okunmakta ve “Tescillidir” anlamına gelmektedir.

TM işareti ”Trade Mark” olarak okunmakta ve “Ticari Marka” anlamına gelmektedir. Tescil başvurusu yapılmış ve henüz tescil edilerek marka tescil belgesine bağlanmamış markalar için kullanılır.

© işareti “Copyright” olarak okunmakta ve “Telif Hakkı” anlamına gelmektedir.

“Müseccel Marka" tescil edilmiş ve tescilli olarak korunan marka anlamına gelmektedir.

 

Meşhur Marka, Tanınmış Marka ile eş anlamlı bir sözcüktür. Fakat Türk Patent Enstitüsü 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun esaslarında bu konuyu ; Tanınmış Marka ve toplumda tanınmışlık düzeyi yüksek marka (Meşhur Marka) olmak üzere iki farklı kategori olarak ele almıştır.

Bir markanın mal ve hizmet sınıflarının (45 sınıf) tümünde tescil edilmesi veya tescili için başvuruda bulunulması, o markayı tanınmış marka yapmaz. Bir markanın tanınmış marka olabilmesi için güçlü bir tanıtım ağı, reklam kampanyaları ve yoğun bir emek gerektirir.

Tescil için marka belirlendikten sonra yapılacak ilk işlem, markanın daha önce bir başkası tarafından tescil ettirilip ettirilmediğinin araştırılması olmalıdır.

Yurt dışı marka başvurularında da yurt dışı marka araştırmasının  yapılması öncelikle gereklidir.

Ayırt Edici olmayan herhangi bir işaret marka olarak tescil edilemez. (556 s. KHK. m.7/a)

Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvuru yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar tescil edilemez. (556 s. KHK. m.7/b)

Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin özelliklerini belirten işaret ve adlandırmalar veya esas unsur olarak içeren işaretler marka olarak tescil edilemez. (556 s. KHK.m.7/c)

Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları tek başına veya esas unsur olarak içeren işaretler tescil edilemez. (556 s. KHK. m.7/d)

Ürünün özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini elde etmek için zorunlu olan, Ürünün şeklini veya asli değerini veren şekli içeren işaretler marka olarak tescil edilemez. (556 s. KHK. m.7/e)

Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler marka olarak tescil edilemez. (556 s. KHK. m.7/f)

Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış işaretler marka olarak tescil edilemez (556 s. KHK. m.7/g)

Kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından kamuya mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer logolar, amblemler veya nişanları içeren işaretler marka olarak tescil edilemez. (556 s. KHK. m.7/h)
Sahibi tarafından izin verilmemiş bulunan tanınmış işaretler, dini değer ve sembolleri içeren işaretler ve kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler marka olarak tescil edilemez. (556 s. KHK. m.7/ı-j-k)

KHK’nin Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamını açıklayan 9. maddesinin ihlal edilmesi.

Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.

İhlal yoluyla kullanılan taklit markalı ürünleri satmak, dağıtmak, ticari amaçla elde bulundurmak.

Marka sahibinin verdiği lisans haklarını, marka sahibinin izni olmadan genişleterek kullanmak veya izinsiz başkasına devretmek.

Marka ihlal fiillerine ortaklık yapmak, İhlal fillerinin yapılmasını teşvik etmek veya kolaylaştırmak.

Taklit markalı ürünlerin nereden alındığını bildirmekten kaçınmak.

Marka Sahibinin Hukuk ve Ceza Mahkemelerinde Açabileceği Davalar ve Talepleri

Marka sahibi, marka hakkına tecavüz fillerinin tespiti için delillerin tespiti davası açabilir.

Marka hakkına tecavüz fillerinin durdurulmasını talep edebilir.

Üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyayı üretmeye yarayan araçlara el konulmasını talep edebilir.

Marka sahibi, el konulan taklit ürünlerin mülkiyetinin kendisine verilmesini talep edebilir.

Marka sahibi, el konulan ürün ve araçların üzerindeki markaların silinmesini, veya silinmesi mümkün değilse imhasını talep edebilir.

Marka sahibi , markayı izinsiz kullananlardan maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir.

Marka sahibi, mahkemeden, maddi ve manevi tazminatın yanında ayrıca yoksun kaldığı kazancı talep edebilir.

Yoksun kalınan kazanç 556 Sayılı KHK’nin 66.maddesine göre marka sahibinin seçimine göre , aşağıdaki değerlendirme usullerinden birine göre hesap edilir.

Marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, marka sahibinin markanın kullanılması ile elde edebileceği muhtemel gelire göre;

Marka hakkına tecavüz edenin, markayı kullanmak yoluyla elde ettiği kazanca göre

Marka hakkına tecavüz edenin, markayı bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre.

Marka sahibi mahkeme kararının yayın yoluyla kamuya duyurulmasını talep edebilir.

Marka sahibi, Taklit ürünlere ithalat veya ihracat sırasında gümrük idarelerince ihtiyati tedbir niteliğinde el konulmasını talep edebilir.

Marka sahibi, Cumhuriyet Savcılıklarına, Marka Taklit suçunu işleyenler hakkında şikayette bulunarak savcılık kararıyla güvenlik güçlerince taklit ürünlere el konulmasını ve taklit ürünleri üretenler ve satanlar hakkında “kamu davası” kanunun çıktığı 1995 yılından beri Asliye Ceza Mahkemelerince , taklit markalı üreten ve satanlar hakkında verilen kararlarda yüzlerce kişiye hapis ve para cezası verilmiş, bu cezaların büyük bir çoğunluğu Mahkeme Kararıyla ertelenmiş, bir kısmı da cezalar verildikten sonra temyiz aşamasında , şikayetçinin vazgeçmesi sonucunda cezalar düşürülmüştür.

 

Marka hakkı iki şekilde sona erer; Markanın süresi içinde yenilenmemesi ve marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi.

• Markaların tek bir başvuruyla, tek ücretle ve tek bir dil kullanarak birden fazla ülkede ( şu an itibariyle protokole taraf 94 ülkede) uluslararası tescilini sağlamak.

• Tescil sonrası yapılabilecek değişikliklerin ( adres ve unvan değişikliği, yenileme, lisans, devir işlemleri v.s ) tek ve basit bir işlemle uluslararası sicile kaydedilmesini sağlamaktır.

 

Markalar, buluşlar, faydalı modeller ve endüstriyel tasarımlar için uygulanan bir öncelik hakkıdır. Bunun için üye ülkelerden birinde yapılan bir başvuruyu esas alarak, başvuru sahibinin belirli süre içerisinde diğer üye ülkelerden herhangi birinde başvuru yapması gerekir. Söz konusu süreler (Rüçhan hakkını kullanması için tanınan 12 ve 6 aylık süre) içerisinde hak sahibine koruma isteyeceği ülkeler hakkında karar verme imkanı tanımaktadır.

 

1. Markanın menşe ülkede tescilli olması veya tescili için başvurusunun yapılmış olması gerekmektedir.

2. U.A. marka başvurusu U.A. büroya menşe ülke ofisi aracılığı ile yapılmalıdır. Başvuru sahibi tarafından doğrudan U.A. büroya yapılan başvurular geri iade edilir.

3. U.A. başvurunun, daha önce menşe ofiste tescilli markada veya başvuruda yer alan marka örneği ile, mal /hizmet listesiyle, U.A. sınıflandırma ile aynı olması zorunludur.

4. U.A. başvuruda mal ve hizmet sınıflarının kapsamı daraltılabilir, genişletilemez.

 

U.A. Tescilli Marka; menşe ofiste tescilli olan veya tescil için başvurusu olan markaya U.A. Tescil tarihinden itibaren 5 yıl süreyle bağımlı kalır. Bu 5 yıl süre içerisinde, esas tescil mahkeme kararıyla ya da başvuru sahibi tarafından iptal edilirse U.A. Marka Tescili de iptal edilir.

 

Uluslararası marka tescilinin koruma süresi 10 yıldır. 10 yılda bir yenilenebilir.

WIPO: Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı.

 

Yurt dışında marka tescili için belli başlı üç tane toplu tescil sistemi (Madrid Protokolü, CTM başvurusu ve OAPI başvurusu) ,bir de bireysel başvuru sistemi bulunmaktadır.

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ
AVRUPA PATENT OFİSİ
Dolar 7,9558
Euro 9,4669
İsviçre Frangı 8,7448