HUKUK HİZMETLERİ

HUKUKİ HAKLARINIZ:

Marka, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescil sahipleri haklarının tecavüze uğraması ( malları üzerindeki markalarının, endüstriyel tasarımlarının, patent veya faydalı modellerinin taklit edilmesi, taklit markalı ürünlerin ithal veya ihraç edilmesi, ticari amaçla elinde bulundurulması durumunda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilirler.

Tescil belgesine sahip kişilerin Hukuk Mahkemesindeki talepleri:

• Marka , Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescillerinden doğan haklara vaki tecavüz fiillerinin durdurulması ve önlenmesi.

• Tecavüzün giderilmesi, maddi ve manevi zararın tazmini.

• Tecavüz suretiyle üretilen veya ithal edilen ürünlere, ve bunların üretiminde kullanılan araçlara el konulması.

• Mümkün olduğu takdirde , el konulan ürün ve araçlar üzerinde hak sahibine mülkiyet tanınması.

• Tecavüzün önlenmesine yönelik olarak tedbirlerin alınması, özellikle;

Markalarda; el konulan ürün ve araçların üzerindeki markanın silinmesi veya tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise ürün ve araçların imhası.

Tasarımlarda; Şekillerin değiştirilmesi veya tasarımdan doğan haklara tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise ürün ve araçların imhası.

Patent ve Faydalı Modellerde; el konulan ürünlerin ve araçların sistemlerinin değiştirilmesi veya patentten doğan haklara tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası.

• Marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescilinden doğan haklara tecavüz eden kişi/ kişiler aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanmak suretiyle, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya duyurulması. İlanın ulusal en yüksek tirajlı üç gazeteden birinde yayınlanması talep edilebilir.

 

Asliye Ceza Mahkemesinin uygulayacağı cezalar:

 

• 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası

• 600 TL’den 1000 TL’ye kadar para cezası ( bu miktar kanunun çıktığı 1995 yılındaki rakamlardır). Günümüz şartlarında en az 50 milyara varanan para cezaları uygulanabilmektedir.

• İşyerlerinin 1 yıldan az olmamak üzere kapatılması cezası.

• Yine 1 yıldan az olmamak üzere ticaretten men cezası.

KHK’nin Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamını açıklayan 9. maddesinin ihlal edilmesi.

Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.

İhlal yoluyla kullanılan taklit markalı ürünleri satmak, dağıtmak, ticari amaçla elde bulundurmak.

Marka sahibinin verdiği lisans haklarını, marka sahibinin izni olmadan genişleterek kullanmak veya izinsiz başkasına devretmek.

Marka ihlal fiillerine ortaklık yapmak, İhlal fillerinin yapılmasını teşvik etmek veya kolaylaştırmak.

Taklit markalı ürünlerin nereden alındığını bildirmekten kaçınmak.

Marka sahibi, marka hakkına tecavüz fillerinin tespiti için delillerin tespiti davası açabilir.

Marka hakkına tecavüz fillerinin durdurulmasını talep edebilir.

Üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyayı üretmeye yarayan araçlara el konulmasını talep edebilir.

Marka sahibi, el konulan taklit ürünlerin mülkiyetinin kendisine verilmesini talep edebilir.

Marka sahibi, el konulan ürün ve araçların üzerindeki markaların silinmesini, veya silinmesi mümkün değilse imhasını talep edebilir.

Marka sahibi , markayı izinsiz kullananlardan maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir.

Marka sahibi, mahkemeden, maddi ve manevi tazminatın yanında ayrıca yoksun kaldığı kazancı talep edebilir.

Yoksun kalınan kazanç 556 Sayılı KHK’nin 66.maddesine göre marka sahibinin seçimine göre , aşağıdaki değerlendirme usullerinden birine göre hesap edilir.

Marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, marka sahibinin markanın kullanılması ile elde edebileceği muhtemel gelire göre;

Marka hakkına tecavüz edenin, markayı kullanmak yoluyla elde ettiği kazanca göre

Marka hakkına tecavüz edenin, markayı bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre.

Marka sahibi mahkeme kararının yayın yoluyla kamuya duyurulmasını talep edebilir.

Marka sahibi, Taklit ürünlere ithalat veya ihracat sırasında gümrük idarelerince ihtiyati tedbir niteliğinde el konulmasını talep edebilir.

Marka sahibi, Cumhuriyet Savcılıklarına, Marka Taklit suçunu işleyenler hakkında şikayette bulunarak savcılık kararıyla güvenlik güçlerince taklit ürünlere el konulmasını ve taklit ürünleri üretenler ve satanlar hakkında “kamu davası” kanunun çıktığı 1995 yılından beri Asliye Ceza Mahkemelerince , taklit markalı üreten ve satanlar hakkında verilen kararlarda yüzlerce kişiye hapis ve para cezası verilmiş, bu cezaların büyük bir çoğunluğu Mahkeme Kararıyla ertelenmiş, bir kısmı da cezalar verildikten sonra temyiz aşamasında , şikayetçinin vazgeçmesi sonucunda cezalar düşürülmüştür.

Patent hakkı sahibi, buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın patent hakkından yararlanır.

Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır:

- Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması yada ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka hangi nedenlerle olursa olsun elde bulundurulması,

- Patent konusu olan bir usulün kullanılması,

- Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi,

- Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka hangi nedenle olursa olsun elde bulundurulması,

Patent sahibinin izni olmaksızın, patent tescili ile korunan ürünün veya buluşun, aynısının yada ayırt edilemeyecek kadar benzerinin üretilmesi, kullanılması (taklit etmek), veya satışa sunulmasıdır.

1) Patent hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildiriminin gerçeğe aykırı olarak yapılması; sınai mülkiyet koruması olan bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş, sınai mülkiyet koruması olduğunu belirten işaretin, yetkisi olmadan kaldırılması; bir kişinin kendisini haksız olarak patent başvurusu veya patent hakkı sahibi olarak göstermesi durumları tanımlanmış ve bu durumda suçlular hakkında ön dört bin Yeni Türk Lirasından (on dört milyar liradan) yirmi yedi bin Yeni Türk Lirasına (yirmi yedi milyar liraya) kadar ağır para cezası ve bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

2) Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde, patent korumasına ilişkin mevzuatın devir ve intikal, rehin ve haciz ile ilgili maddelerinde yazılı haklardan birin veya bu haklarla ilgili lisansı, başkasına devretme veya verme veya rehnetme veya bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunulması, korunan bir patent hakkının sahibi olmadığı veya koruma süresi bittiği veya herhangi bir sebeple patent hakkının hükümsüzlüğü veya sınai mülkiyet korumasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında; kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya ilanlarına, hukuken korunan bir patent hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyma veya bu amaçla yazılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda, bu tarzda yazı, işaret veya ifadelerin kullanılması durumları tanımlanmış ve bu durumda suçlular hakkında yirmi yedi bin Yeni Türk Lirasından (yirmi yedi milyar liradan) kırk altı bin Yeni Türk Lirasına (kırk altı milyar liraya) kadar ağır para cezası ve iki yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

3) Patent haklarına tecavüz sayılan fiillerden birini işleyenler hakkında, yirmi yedi bin Yeni Türk Lirasından (yirmi yedi milyar liradan) kırk altı bin Yeni Türk Lirasına (kırk altı milyar liraya) kadar para cezası ve iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Ayrıca, haklarında bu tür suçlardan dolayı cezalara hükmolunanların, varsa işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine hükmolunacağı hüküm altına alınmıştır.

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ
AVRUPA PATENT OFİSİ
Dolar 8,3016
Euro 10,0909
İsviçre Frangı 9,2224